ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50230000-3404

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสภาวะโลกไร้พรมแดน ทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและกระแสเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่คนไทยยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง สาเหตุอีกประการหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขาดความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหาครขึ้นในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นเผยแพร่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของคลังปัญญาของคนในสังคม 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดหาอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อดูแลเป็นมัคคุเทศก์ประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2. จัดกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามความเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/07/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/06/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/05/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/04/2563 : .เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมษายน 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน มกราคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 -ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร -เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลพิพิธภัณฑ์ -เบิกค่าพนักงานยามรักษาความปลอดภัย -เบิกค่าสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจ้าง ยาม แม่บ้านและ ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0776

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **