ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50230000-3405

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวพรทิพย์ มีสมเผ่า โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

นโยบายสำคัญของกรุงเทพมหาคร ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมในวันเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิ่จกรรมวันสำคัญตามประเพณีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และสืบทอด ตลอดจนการร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ ให้จรรโลงอยู่ต่อไป จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามประเพณีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติสืบต่อไป

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เป้าหมายของโครงการ

เชิงประมาณ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตามประเพณี และวันสำคัญของชาติ เพื่อร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรู้สึกในเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเทียวมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : ศึกษาโครงการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/04/2563 : ศึกษาโครงการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลปาร์ค เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เรียบร้อยแล้ว ชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เขียนโครงการ 2.ขอนุมัติเงินงวด งานวันพ่อแห่งชาติ (ผู้ประสานงาน น.ส.พรทิพย์ มีสมเผ่า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0790

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **