ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน : 50230000-3406

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นางสาวพรทิพย์ มีสมเผ่า โทร. 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีอาณาเขตติดชายทะเลอ่าวไทยอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร มีระยะทางติดชายฝั่งยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะทั่วไปเหมือนจังหวัดชายทะเลอื่นๆ มีป่าชายเลน มีการทำประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งอาหารทะเลสดที่ใกล้ที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน เป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าตลอดจนเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญา-ท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่และฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) อีกด้วย

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 2. เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 3. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/05/2563 : ชดใช้เงินยืมและตั้งฏีกา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/04/2563 : ชดใช้เงินยืมและตั้งฏีกา เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดงานกินปู วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมและตั้งฏีกา เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวดเตรียมข้อมูลการจัดงาน ติดต่อประสานงาน จัดงานกินปู วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวดเตรียมข้อมูลการจัดงาน ติดต่อประสานงาน จัดงานกินปู วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:การประชาสัมพันธ์การจัดงานทุกช่องทาง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0790

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **