ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่ : 50230000-3407

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวสุภารัตน์ 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุน ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสำคัญในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และสืบทอดตลอดจนการร่วมส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตามปรเพณีต่างๆใหจรรโลงอยู่ต่อไป จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติสืบต่อไป

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรม จริยธรรมในการดพเนินชีวิต 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 3.เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักณ์ของความเป็นไทย

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานสงกรานต์บางกระดี่ วันที่ 16-18 เมษายน 2561 ณ วัด่บางกระดี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่จัดงาน เป็นแหล่งชุมชนแหล่งใหญ่ ประกอบกับ สถานการณ์ของประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว และขออนุมัติยกเลิกรายการ และโอนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่านทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หนังสือ กท.6210/152 ลว 13 มีนาคม 2563 (ผู้อำนวยการเขต อนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม)

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เป็นภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 16-18 เมษายน 2563 ณ วัดบางกระดี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันที่ 16-18 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ (น.ส.พรทิพย์ มีสมเผ่า)นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ (น.ส.พรทิพย์ มีสมเผ่า)นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเตรียมเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯและขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ - บางกระดี่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 -1 8 เมษายน 2563
:70%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0790

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 4

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **