ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC : 50240000-3444

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอามีณี ยูนุ 0-2427-7878 ต่อ 6812-6813

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีการให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ( Bangkok Service Center) ซึ่งมีลักษณะรวมงานบริการไว้จุดเดียวกัน และมีนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์่บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : ฺBFC) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : ฺBFC) ขึ้น เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และให้การบริการของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

50240200/50240200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกจากกัน 2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผุ้รับบริการ 4. เพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : ฺBFC) - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear : ฺBFC) เป้าหมาย ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้รัอยละ 90.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้รัอยละ 96.19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-23)

84.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้รัอยละ 95.47

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้รัอยละ 95.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-27)

76.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้รัอยละ 95.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำพฤษภาคม2563 ได้รัอยละ 95.05

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเมษายน2563 ได้รัอยละ 94.53

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-25)

52.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำมีนาคม2563 ได้รัอยละ 94.87

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-26)

44.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำกุมภาพันธ์ 2563 ได้รัอยละ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้รัอยละ 95.38

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-23)

28.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนธันวคม 2562 ได้รัอยละ 94.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำพฤศจิกายน 2562 ได้รัอยละ 93.28 /

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ีมีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้รัอยละ 92.00 /

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กดบัตรคิวให้ประชาชนมารับบริการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ให้บริการประชาชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาชนตอบแบบสอบถาม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **