ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50240000-3448

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร กำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการมูลฝอยซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากขยะมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยเป็นเงินจำนวนมาก และมีปัญหาพื้นที่สำหรับการฝังกลบ มีน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะพิษ โดยขยะเศษอาหารเป็นขยะสดที่เน่าเสียย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการทำสวน เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็วโดยการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นขยะหอมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การแพร่ของเชื้อโรคลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดการ และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย และลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนสถาพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/08/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่3 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนร่วมใจ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/07/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนตึก 60 ปี ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนวัดสน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-24)

72.00

24/06/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-05-27)

51.00

27/05/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ และชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-04-27)

43.00

27/04/2563 : ไม่มีการดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร ในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-25)

43.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-26)

36.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร ทั้งหมด 10 แห่ง คือ 5 ชุมชน 5 สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-29)

29.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 1.มิ่งประชา 2.ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนรุ่งเรือง 4.ชุมชนวัดสน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-20)

22.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 1.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 2.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ 1.ชุมชนเบอร์ลี่ 2.ชุมชนอนามัย 3.ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 5.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-28)

8.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจชุมชนและโรงเรียนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการสาธิตวิธีทำ ณ ชุมชน , โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
:26%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
:43%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สาธิตวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:แจกผลผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์หรืออาหารสัตว์ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0897

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.5700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.41

100 / 100
2
8.52

100 / 100
3
12.47

100 / 100
4
16.57

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **