รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน) : 5024-0897

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.5900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.15
100.0000
100 / 100
2
54.39
100.0000
100 / 100
3
79.59
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนตุลาคม 2562 = 284.50 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2562 = 308.30 ตัน - เดือนธันวาคม 2562 = 274.20 ตัน รวมทั้งสิ้น 867 ตัน คำนวณ 867 X 100 หารด้วย 3,079.81 = 28.15 (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนมกราคม 2563 = 276.10 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 260 ตัน - เดือนมีนาคม 2563 = 272 ตัน รวมทั้งสิ้น 808.10 ตัน คำนวณ 808.10 X 100 หารด้วย 3,079.81 = 26.24 (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน) หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 และ 2 = 28.15 + 26.24 = 54.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนเมษายน 2563 = 256.20 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2563 = 263.60 ตัน - เดือนมิถุนายน 2563 = 256.56 ตัน รวมทั้งสิ้น 776.36 ตัน คำนวณ 776.36 X 100 หารด้วย 3,079.81 = 25.20 (เป้าหมาย ปี 2563 = ปริมาณขยะ 3,079.81 ตัน) หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 = 28.15 ไตรมาสที่ 2 = 26.24 ไตรมาสที่ 3 = 25.20 รวม 79.59

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : 1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดหมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยเช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ วิธีการคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย. 63)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- วิธีการคำนวณ: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต.ค.62 - ก.ย. 63) เอกสารหลักฐาน : 1. แบบสรุปผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2563 2. หลักฐานการชี้แจงแนวทางการรายงานผลแก่สำนักงานเขต การคำนวณคะแนน : - กรณีหน่วยงานดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นคะแนนเต็ม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โดยพนักงานประจำรถจัดเก็บมูลฝอย แต่ละโซนคัดแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อรวบรวมส่งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จากหน่วยงานสถานประกอบ ชุมชน ที่ดำเนินการตั้งวางถังขยะอันตราย 2. สถิติข้อมูลมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด