ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) : 50240000-3449

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพลวัฒน์ จิตต์ตรง โทร.6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จะดำเนินการการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่นกลิ่นรบกวน และน้ำเน่าเสีย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นต้น การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ตามหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยต้องมีส่วนร่วมในการคิด ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ตามแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เพื่อสร้างวินัยประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บ ทำลาย และเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3.1.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3.1.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และให้ควาร่วมมือในการลดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ขยายเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตเพิ่ม จำนวน 2 ชุมชน (อยู่ระหว่างสำรวจ) 3.2.2 ตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อกระตุ้น ติดตามและสำรวจรักษาความยั่งยืนชุมชนเดิมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบุญมาก 2.ชุมชนรุ่งเรือง 3.ชุมชนสถาพร 4.ชุมชนหมู่7ราษฎร์บูรณะ 5.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 6.ชุมชนวัดสน 7.ชุมชนแจงร้อน 8.ชุมชนรุ่งอรุณ 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 10.ชุมชนรัตนจีนะ 11.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 13.ชุมชนเบอร์ลี่ 14.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนสถาพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/8/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่3 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนร่วมใจ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/07/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนตึก 60 ปี ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนวัดสน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-24)

72.00

24/06/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-05-27)

51.00

27/05/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ และชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-04-27)

43.00

27/04/2563 : ไม่มีการดำเนินการให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-25)

43.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการ จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-26)

36.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการ คัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี ทั้งหมด 10 แห่ง คือ 5 ชุมชน 5 สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-29)

29.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี 1.มิ่งประชา 2.ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนรุ่งเรือง 4.ชุมชนวัดสน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-20)

22.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี 1.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 2.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ถูกวิธีและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.ชุมชนเบอร์ลี่ 2.ชุมชนอนามัย 3.ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 5. ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-28)

8.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3449

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3449

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0897

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.5700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.41

100 / 100
2
8.52

100 / 100
3
12.47

100 / 100
4
16.57

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **