ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำนักงานเขตปลอดขยะ : 50240000-3454

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรชยา ศรีธนโฆษิต โทร. 6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีพื้นที่ตั้งอาคารสำนักงานเขตประมาณ 1 ไร่เศษ อาคารสำนักงานสูง 11 ชั้น มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทำงานบริเวณชั้น 1, 6, 7, 8, 9, 10 และอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เมื่อมีผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเรียบร้อย จึงจัดให้มีกิจกรรมตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทภายในสำนักงานเขต เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย รวมถึงมีการรณรงค์ตามกิจกรรมขยะแลกไข่ การนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาแลกน้ำยาอเนกประสงค์ , ต้นกล้าไม้ที่จัดทำโดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทที่กำหนด 2. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกมูลฝอย 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถจัดการมูลฝอยด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการขนถ่ายมูลฝอย 4. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการคัดแยกมูลฝอยเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดตั้งถังแยกประเภทตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย 1. ถังขยะรีไซเคิล 2. ถังขยะรีไซเคิลไม่ได้ (ขยะทั่วไป) 3. ถังขยะอันตราย 4. ถังขยะเศษอาหาร โดยดำเนินการตั้งวางถังขยะ จำนวน 6 จุด ได้แก่ อาคารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วย 1. บริเวณชั้น 9 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 2. บริเวณชั้น 8 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 3. บริเวณชั้น 7 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 4. บริเวณชั้น 6 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 5. บริเวณชั้นล่างภายในสำนักงานเขต ฯ (ที่ว่างหน้าห้อง BSC) 6. อาคารฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ บริเวณชั้นล่าง (ที่ว่างข้างบันไดทางขึ้น ชั้น 2)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนกันยายน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/8/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/07/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-24)

72.00

24/06/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-27)

59.00

27/05/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/04/2563 : ไม่มีการดำเนินกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ในช่วงปลายเดือน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินงานระหว่างผู้รับผิดชอบกิจกรรมกับผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะทุกสัปดาห์แรกของเดือน และจัดกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รวบรวมรายงานเพื่อประเมินผลตามกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0897

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.5700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.41

100 / 100
2
8.52

100 / 100
3
12.47

100 / 100
4
16.57

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **