ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50240000-3456

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีประชาชนอย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลางความเจริญ มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชน รวมถึงชุมชนต่างๆ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่และชุมชน การจัดเก็บมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ อาจมีขยะมูลฝอยหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีความสะอาดและมึความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาด ลดและคัดแยกมูลฝอย 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้ 3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในชุมชนพื้นที่ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดังนี้ 1. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 3 คน 3. ชุมชนวัดสน จำนวน 1 คน 4. ชุมชนวัดสน จำนวน 1 คน 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวน 1 คน 6.ชุมชนประคองมิตร จำนวน 1 คน 7.ชุมชนรุตนะจีนะ จำนวน 2 คน 8. ชุมชนแจงร้อน จำนวน 1 คน 9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/8/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/07/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-24)

79.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-04-27)

63.00

27/04/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-25)

56.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-02-26)

49.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-29)

42.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาฯสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้าตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากใน 3 ชุมชนที่มีอาสาฯร่วมโครงการฯ รับรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารการลงเวลาทำงาน นำไปเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายรักษาฯสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เข้าตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากใน 3 ชุมชนที่มีอาสาฯร่วมโครงการฯ รับรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารการลงเวลาทำงาน นำไปเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาฯ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-10-28)

23.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ตุลาคม 2562
:23%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พฤศจิกายน 2562
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน ธันวาคม 2562
:37%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน มกราคม 2563
:44%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
:51%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน มีนาคม 2563
:58%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน เมษายน 2563
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน พฤษภาคม 2563
:72%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน มิถุนายน 2563
:79%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน กรกฎาคม 2563
:86%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน สิงหาคม 2563
:93%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ตรวจสอบการทำงาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือน กันยายน 2563
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0897

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.41

100 / 100
2
8.52

100 / 100
3
12.47

100 / 100
4
16.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **