ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50240000-3468

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐนิศศา โกศลอัครวัฒน์ โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันประชาชนต้องประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้ที่หาเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสิน และปัญหาการว่างงาน หนทางหนึ่งของการพัฒนาชุมชน คือ การส่งเสริมอาชีพ และให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดปัญหาการว่างงาน

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมเมื้อสิ้นสุดการฝึกอบรม 4. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ จำนวน 7 หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัวเขตราษฎร์บูรณะและชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรละ 30 คน รวม 210 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/08/2563 : ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรงานประดิษฐ์ศษลไม้ ในวันที่ 2-8 สิงหาคม 2563 และดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทำบายศรี ในวันที่ 3,5,7,10 และ 14 สิงหาคม 2563 และดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : เตรียมการฝึกอาชีพในเดือนสิงหาคม จำนวน 2 หลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : งดกิจกรรมการรวมคน ตามมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ลว. วันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/5/2563 งดกิจกรรมการรวมคน ตามมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ลว. วันที่ 21 เมษายน 2563 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/4/2563 งดกิจกรรมการรวมคน ตามมติที่ประชุมสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : ฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 หลักสูตรดังนี้ 1. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำสร้อยหินมงคล ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน 2. ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ระหว่างวันที่ 5-7 และ9-10 มีนาคม 2563 ผู้เข้ารีบการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ดำเนินการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรการทำสร้อยหินมงคล 2. หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบมรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-29)

55.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการทำสร้อยหินมงคล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-21)

50.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ หลักสูตรการทำอาหาร ระหว่างวันที่ 6,9,11-13 ธันวาคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการชดใช้เงินยิมค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพเสริมรายได้หลักสูตรการทำอาหาร 3.อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ - ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ (ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 หลักสูตร - ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอาชีพจากสำนักพัฒนาสังคม - ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพเช่นสถานที่ และประชาชนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรฝึกอบรมการทำอาหาร ในวันที่ 6 ,9,11 - 13 ธันวาคม 2562 และหลักสูตรฝึกอบรมการทำเบเกอรี่ ในวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหลักสูตรละ 20 คน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำการยืมเงิน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3468

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3468

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.33

100 / 100
2
53.70

100 / 100
3
72.13

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **