ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50240000-3477

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววราภรณ์ ยิ่งยง โทร. 6836-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยนำหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารราชการ โดยมุุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุดภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการพัมนตาชุมชนกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นพลังงานขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตและการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการความต้องการของประชาชให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนรู้จักช่วยกันพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเอง รักและช่วยกันบำรุงสาธารณสมบัติของชุมชน 2.ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน 2. ประชาชนในชุมชนเขตราษฎร์บูรณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 3. ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 4. ชุมชนมีความเข้มแข็งมีแผนการดำเนินงานของชุมชนเอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและเงินคงเหลือไม่เพียงพอเบิกจ่าย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและเงินคงเหลือไม่เพียงพอเบิกจ่าย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-29)

80.00

29/08/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/07/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-27)

65.00

27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-05-29)

62.00

29/05/2563 : เบิกค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :--

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่ม่ี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **