ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50240000-3477

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาววราภรณ์ ยิ่งยง โทร. 6836-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนเป็นนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยนำหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารราชการ โดยมุุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุดภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการพัมนตาชุมชนกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นพลังงานขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตและการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการความต้องการของประชาชให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนรู้จักช่วยกันพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเอง รักและช่วยกันบำรุงสาธารณสมบัติของชุมชน 2.ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าสนับสนุนกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน 2. ประชาชนในชุมชนเขตราษฎร์บูรณะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 3. ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 4. ชุมชนมีความเข้มแข็งมีแผนการดำเนินงานของชุมชนเอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่ม่ี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **