ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50240000-3480

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางศรัณยา ทะเลน้อย โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรมสโมสรกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของ ประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดประชาคมกีฬา และเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 ราย 2.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬา 3.จัดอบรมวอลเล่ย์บอล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 68,356.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,124.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 42,408.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-15)

15.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:12%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:12%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:12%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 9
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:4%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 12
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:3%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 13
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 15
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:4%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0915

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

ค่าเป้าหมาย ชนิดกีฬา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ชนิดกีฬา : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **