ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50240000-3480

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศรัณยา ทะเลน้อย โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรมสโมสรกีฬาและลานกีฬากรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของ ประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดประชาคมกีฬา และเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 ราย 2.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬา 3.จัดอบรมวอลเล่ย์บอล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 41,382.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,178.- บาท และการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 39,672.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,088.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 42408.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 41,040.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,160.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-18)

55.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 44,192.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 448.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 42,768 บาท เงินประกันสังคม 1,728 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-17)

45.00

17/04/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 42,408 บาท เงินประกันสังคม 2,232 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 39,672.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,088.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-21)

35.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 42,408.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 42,408.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 68,356.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,124.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 42,408.- บาท เงินสมทบประกันสังคม 2,232.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-15)

15.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:12%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:12%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:12%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:4%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามโครงการ
:8%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:3%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:4%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0915

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

ค่าเป้าหมาย ชนิดกีฬา : 1

ผลงานที่ทำได้ ชนิดกีฬา : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **