รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน : 5024-0915

ค่าเป้าหมาย ชนิดกีฬา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ชนิดกีฬา : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนงานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการวางแผนงานจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยแข่งขันระหว่างแขวงบางปะกอกและแขวงราษฎร์บูรณะ จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิดตาตีปี้บ โยนบอล งูหวงไข่ หนูลงหลุม ลูกโป่งข้ามแดน ทั้งนี้กำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างงดจัดกิจกรรม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างวางแผนจัดกิจกรรม ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม กำหนดชนิดกีฬา จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิดตาตีปี้บ โยนบอล งูหวงไข่ หนูลงหลุม และลูกโป่งข้ามแดน เป็น 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ แข่งหมากรุกไทยและหมากฮอส โดยกำหนดให้มีการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชนิดของกีฬา หมายถึง กิจกรรมการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมข่งหมากรุกไทย และแข่งหมากอฮส - หมายเหตุ ชื่อกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม - แข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน หมายถึง การต่อสู้ของสองฝ่ายขึ้นไปในกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดขึ้นในปีบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดขึ้น ระหว่างชุมชนเครือข่ายแขวงบางปะกอก - ชุมขน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมขนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด