ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50240000-3481

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศรัณยา ทะเลน้อย โทร. 6837

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้นในลานกีฬาเขตราษฎร์บูรณะและแหล่งชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนและประชาชนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิจใจ ลดปัญหาเจ็บป่วยเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆต่อไป

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

เป้าหมายของโครงการ

1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จำนวน 12 เดือน 2. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 25,750.- บาท และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,250.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-25)

60.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 26,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-24)

0.00

24/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/05/2563 : ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/04/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 16,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 27,250.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 30,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 26,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 28,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 26,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-15)

20.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอเงินประจำงวดที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและโยคะ ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขอเงินประจำงวดที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายต่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและโยคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ขอเงินประจำงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายต่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิคและโยคะ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0915

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

ค่าเป้าหมาย ชนิดกีฬา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ชนิดกีฬา : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **