ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( BEST SERVICE) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน : 50240000-3486

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ โทร.6807-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ 15.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวงคือแขวงราษฎร์บูรณะ และแขวงบางปะกอก เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาสภาพชุมชนริมคลองปลูกสร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำทางสาธารณะ การทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาคูคลองลำรางตื้นเขิน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพไม่สวยงาม สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองข้างไปรษณีย์ 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในคลองข้างไปรษณีย์ 2.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองข้างไปรษณีย์ เสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาคลองข้างคลองไปรษณีย์ให้สะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 คลองข้างไปรษณีย์ตั้งแต่คลองราษฎร์บูรณะถึงคลองแจงร้อน ความยาว 1,149 เมตร ได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน ป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 3.2 สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ภายหลังการปรับปรุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 3.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินคลองข้างไปรษณีย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตาม1. รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาเว็ปไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1. 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มี งานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 1.3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองข้างไปรษณีย์ โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองคลองไปรษณีย์ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม “ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์” เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป็นที่พักผ่อนและจุด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมายร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก. ผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562-31 สิงหาคม 2563 1. จัดทำคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ ได้ 1 ฉบับ 2. จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ จำนวน 15 กิจกรรม 3. - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ ให้เป็นที่พักผ่อนเป็นจุด Check in ที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพง ประชาชนริมคลองใช้ สัญจรไปมาและเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 4. สามารถขุดลอกคลองข้างไปรษณีย์ ได้ความลึก 0.50 เมตร รทก. ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-22)

84.00

22/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ คลองข้างไปรษณย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-18)

76.00

18/06/2563 : รวบรวมรายงานตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( BEST SERVICE) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน ต่อผู้อำนวยการเขตฯทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/05/2563 : ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ คลองข้างไปรษณีย์ ให้มึความสะอาด สวยงาม ในพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 200 ชุด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. ผู้มาใช้บริการไปรษณีย์ สาขาราษฎร์บูรณะ จำนวน 30 ชุด 2. นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำนวน 100 ชุด 3. ประชาชนที่อาศัยริมคลองไปรษณีย์ (ชุมชน 70 ชุด) 4. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือถอดบทเรียนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-19)

52.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของปรัะชาชนที่พักอาศัยริมคลองและผู้ที่สัญจรไปมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จะดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยจัดกิจกรรม จัดทำทุ่นกั้นขยะเปลี่ยนทิศ ทุ่นลอยบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลอง ตาข่ายอวนดักขยะ ตะแกรงดักขยะ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ พัฒนาทำความสะอาดคู คลอง ทาสีราวกันตก ซอ่มแซมราวกันตก ซอ่มแซมสะพานทางเดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้่ เทน้ำปุ๋ยชีวภาพ และประดับตกแต่งกรถางต้นไม้ราวกันตกทำจากวัสดุเหลือใช้ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ คลองข้างไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอใช้สถานที่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เพื่อเป็นสถานสาธิตการทำกิจกรรมออกแบบบึงประดิษฐ์ กิจกรรมออกแบบและติดตั้งชุดตะแกรงดักจับขยะ กิจกรรมออกแบบตาข่ายอวนดักขยะ ซึีงมีเครือข่ายภาคประชาชนและจิตอาสาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ร่วมสาธิตในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-17)

28.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมหารือในการพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึความยั่งยืน ตามภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโทรโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือ่ดำเนินการออกแบบและจัดทำทุนลอยบึงประดิษฐ/ทุ่นกั้นขยะเพื่อให้ขยะเปลี่ยนทิศทาง ออกแบบและจัดทำตาข่ายอวนดักขยะ สำหรับดักขยะตรงทุ่นลอยบึงประดิษฐ์ ออกแบบและจัดทำบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำ และจักรยานออกกำลังกาย สำหรับดึงน้ำขึ้นมาบำบัด บริเวณสวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ ออกแบบและจัดทำชุดตะแกรงดักขยะ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองข้างไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมหารือในการพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึความยั่งยืน ตามภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโทรโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือ่ดำเนินการออกแบบและจัดทำทุนลอยบึงประดิษฐ/ทุ่นกั้นขยะเพื่อให้ขยะเปลี่ยนทิศทาง ออกแบบและจัดทำตาข่ายอวนดักขยะ สำหรับดักขยะตรงทุ่นลอยบึงประดิษฐ์ ออกแบบและจัดทำบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำ และจักรยานออกกำลังกาย สำหรับดึงน้ำขึ้นมาบำบัด บริเวณสวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ ออกแบบและจัดทำชุดตะแกรงดักขยะ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองข้างไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-29)

12.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปรับปรุงภูมทัศน์คลองข้างไปรษณ๊ย์ สู่วิถีแห่งความยั้งยืน จัดทำแผนดำเนินการ จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0928

ตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **