รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5024-0928

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการ/รักษา/พัฒนา/คงไว้ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ได้แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน มีตัวชี้วัด ดังนี้ 2.1 มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรมเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหน่วยงานอืนศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ฉบับ 2.2 จำนวนกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ร่วมพัฒนาคลองข้างไปรษณีย์" เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2.3 - ร้อยละของการปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมหน้าไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะให้เป้นที่พักผ่อน และจัด Check in จุดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองข้างไปรษณีย์ให้สวยงาม วาดภาพจิตกรรมผนังกำแพงประชาชนริมคลองใชัสัญจรไปมาแะเป็นจุด Check in จุดที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป้าหมาย ร้อยละ 100 2.4 ความลึกของคลองข้างไปรษณีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร ผลการดำเนินงาน 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถึแห่งความยั่งยืน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 2. โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สนำักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเสนอโครงการรักษา/พัฒนา/คงไว้ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ส. 2563 ได่แก่โครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างไปรษณีย์ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำีปงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กรณีที่ 1 ผลงานที่สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมาย ผลงานที่ดำเนินการได้ X100 หารด้วย เป้าหมายของตัวชี้วัด กรณีที่ 2 ผลงานที่ดำเนินการไม่สามารถเกินเป้าหมาย ผลงานที่สามารถดำเนินการได้ X 100 หารด้วย เป้าหมายของตัวชี้วัด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด