ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50240000-3491

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATEDSKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN(Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2 ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค.63 จำนวน 145,200.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 151,800.-บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกค่าตอบแทนเดือนก.ค.63 จำนวน 59400.-บาท เดือนส.ค.63 จำนวน 60,000.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 51,000.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน เบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค.63 จำนวน 16,800.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 24,000.-บาท โรงเรียนวัดสารอด เบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค.63 จำนวน 26,400.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 28,200.-บาท โรงเรียนวัดสน เบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค.63 จำนวน 19,800.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 25,200.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส เบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค.63 จำนวน 12,600.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 14,400.-บาท จำนวนทั้งสิ้น 634,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 145,800.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 14,400.-บาท โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 18,000.-บาท โรงเรียนวัดสน จำนวน 21,600.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 16,800.-บาท รวมทั้งสิ้น 216,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/06/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/05/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 50,400.-บาท เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 50,400.-บาท เดือนมกราคม 2563 จำนวน 59,400.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 46,200.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 18,600.-บาท รวมทั้งสิ้น 225,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงเรียนวัดบางปะกอกเดือนม.ค.63 จำนวน153,000.-บาท เดือนก.พ.63จำนวน144,600.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเดือนม.ค.63จำนวน17,400.-บาท โรงเรียนวัดสารอดเดือนม.ค.63จำนวน21,600.-บาท เดือนก.พ.63จำนวน18,000.-บาท โรงเรียนวัดสนเดือนก.พ.63จำนวน18,000.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเดือนก.พ.63จำนวน16,800.-บาท รวมทั้งสิ้น389,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงเรียนวัดบางปะกอก เดือนพ.ย.62 จำนวน 144,000.-บาทและเดือนธ.ค.62 จำนวน 136,800.- บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน เดือนพ.ย.62 จำนวน 18,600.-บาทและเดือนธ.ค.62 จำนวน 18,600.- บาท โรงเรียนวัดประเสริฐฯ เดือนม.ค.63 จำนวน 21,600.- บาท โรงเรียนวัดสน เดือนม.ค.63 จำนวน 19,800.-บาท รวมทั้งสิ้น 359,400.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงเรียนวัดสารอด เดือนพ.ย.62และเดือนธ.ค.62 จำนวน 44,400 บาท โรงเรียนวัดสน เดือนพ.ย.62และเดือนธ.ค.62 จำนวน 37,800 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐฯ เดือนพ.ย.62และเดือนธ.ค.62 จำนวน 37,800 บาท รวมทั้งหมด 120,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนต.ค.2562 , พ.ย. 2562 และ ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม2562 เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประงวดแล้วตามหนังสือกท1908/00204ลว30ก.ย.62เรื่องสำนักงานเขตต่างๆขออนุมัติเงินประจำงวดที่1ครั้งที่6งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดการเรียนการสอนตามกำหนดการสอน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3491

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3491

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0932

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **