รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
  • ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : นางสาว กฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (2) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน (3) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9
  • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร.6828-9