ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน : 50240000-3492

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้ มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สามารถใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 6 โรงเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1.2 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : โรงเรียนวัดบางปะกอกเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 56๑400.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 84,000.-บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 43,200.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 43,800.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 16,800.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 13,200.-บาท โรงเรียนวัดสารอดเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 9,600.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 8,400.-บาท โรงเรียนวัดสนเบิกค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 9,000.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 12,000.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสค่าตอบแทนเดือนส.ค63 จำนวน 9,000.-บาท เดือนก.ย.63 จำนวน 5,400.-บาท รวมทั้งสิ้น 340800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : ทั้ง 6 โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 82,200.- บาท โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวน 39,600.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 7,200.- บาท โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 12,000.- บาท โรงเรียนวัดสน จำนวน 6,600.- บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 3,600.- บาท รวมทั้งสิ้น 151,200.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-27)

75.00

27/05/2563 : เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทนโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 36,600.-บาท เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 39,000.-บาท เดือนมกราคม 2563 จำนวน 42,600.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 35,400.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12,000.-บาท รวมทั้งสิ้น 165,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงเรียนวัดบางปะกอกเดือนม.ค.63 จำนวน 85,800.-บาท เดือนก.พ.63 จำนวน63,600.-บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเดือนม.ค.63จำนวน12,600บาท โรงเรียนวัดสารอดเดือนม.ค.63จำนวน9,000.-บาท เดือนก.พ.63จำนวน7,200.-บาท โรงเรียนวัดสนเดือนก.พ.63 จำนวน9,000.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเดือนก.พ.63 จำนวน5,400.-บาท รวมทั้งสิ้น 192,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงเรียนวัดบางปะกอกเดือนพ.ย.62 จำนวน 79,200.-บาทและเดือนธ.ค.62 จำนวน 72,600.- บาท โรงเรียนวัดแจงร้อนเดือนพ.ย.จำนวน 12,600.-บาทและเดือนธ.ค.62 จำนวน 9,600.- บาท โรงเรียนวัดสารอดเดือนพ.ย.62 จำนวน9,000.-บาท เดือนธ.ค.62 จำนวน 7,200.-บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนม.ค.63 โรงเรียนวัดสน จำนวน 9,000.-บาท โรงเรียนวัดประเสริฐฯจำนวน9,200.-บาท รวมทั้งหมด 208,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงเรียนวัดสนเดือนพ.ย.62และเดือนธ.ค.62 จำนวน 15600 บาท โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเดือนพ.ย.และเดือนธ.ค.62 จำนวน 12600 บาท รวมทั้งหมด 28200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของเดือน ต.ค.2562 พ.ย.2562 และธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วตามหนังสือที่กท1908/00204ลว30ก.ย.62 เรื่องสำนักงานเขตต่างๆขออนุมัติเงินงวดประจำที่1ครั้งที่6งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งรายละเอียดโครงการให้กับ 6 โรงเรียนทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูสอน ตามกำหนดการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียน ระดับเครือข่าย จำนวน 4 เครือข่าย
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3492

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3492

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0932

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **