ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50240000-3496

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานที่เผยแผ่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ที่ วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ.” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้มีการศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้ วัดในพื้นที่สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียน การสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50240700/50240700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากร และแนวการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 ศูนย์ 1.2 พระธรรมวิทยากรที่สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้รับการอบรม 1.3 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2.ด้านคุณภาพ 2.1 วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 2.2 พระธรรมวิทยากรที่สอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 2.3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากรเดือนก.พ.63 รวมทั้งสิ้น 20,640.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวัดแจงร้อนเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันเดือนม.ค.63 จำนวน 5,960.-บาท ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลาเดือนม.ค.63 จำนวน 3,780.-บาท และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร 14,400.-บาท รวมทั้งหมด 24,140.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 63,900.- บาท เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 63,900.- บาท รวมทั้งหมด 127,800 .- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่า อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร ประจำเดือนตุลาคม 2562 พฤจิกายน 2562 และ ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลาและค่าตอบแทนพระธรรมวินัย เดือนตุลาคม2562 เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนพระธรรมวิทยากร เดือนพฤจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประงวดแล้วตามหนังสือกท1908/00204ลว30ก.ย.62เรื่องสำนักงานเขตต่างๆขออนุมัติเงินประจำงวดที่1ครั้งที่6งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดแจงร้อน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนประสานกับเจ้าอาวาสวัด เพื่อติดต่อพระธรรมวิทยากร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนวัดแจงร้อน ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0932

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **