ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต : 50240000-3513

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุพน วรรณรัตน์ โทร.6837-38

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรที่เป็นประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น และจากการคาดประมาณแนวโน้มประชากรในอนาคต ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคม สูงวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และคาดว่าในปีพ.ศ. 2578 ประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับ สุดยอด (SUPER AGED SOCIETY) ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบการบริการและสวัสดิการต่างๆ ของภาครัฐในอนาคต จากสถิติข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี 2561 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน 10.23 ล้านคน และข้อมูลประชากรเขตราษฎร์บูรณะ มีประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 82,050 คน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 15,527 คน คิดเป็น 18.92 % ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการแผนปฏิบัติราชการเฉพาะด้านผู้สูงอายุในปี 2561 และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และยังไม่มี การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุในระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุยังเข้าไม่ถึงการบริการและการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และไม่ตอบสนองตามความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดความ ไม่เสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม จึงได้มีแนวความคิด จัดทำเว็บไซด์ “สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (GOOGLE MAPS) เชื่อมโยงระบบการทำงานให้บริการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

50241000/50241000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอา่ยุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตราษฎร์บูรณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ .

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ “สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” โดยเน้นข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาประชาชนอายุ 60 ปีขั้นไป ในประเด็น การเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและความต้องการทำงานฝึกอาชีพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินการตามโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต โดยดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ผู้สูงอายุ มีตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญา ปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเว็บไซต์ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่มีงานทำ จำนวน 22 คน ได้รับการฝึกอาชีพ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพ เป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการ ผลสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.40

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การฝึกอบรมทำบายศรี วันที่ 3,5 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : มีผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมบายศรีผ้าเรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่อดำเนินการฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/6/2563 : ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/04/2563 : คัดเลือกรายชื่อเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุส่งให้สำนักพัฒนาสังคม และอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลขั้นตอนการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผ่านเว็บไซต์ผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-26)

35.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุทางเว็บไซต์ และรับสมัครฝึกอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุทางเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-20)

18.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้เกี่ยวข้องใช้บริการเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเว็บไซต์สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-29)

12.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. เขียนโครงการ 2. ปรับปรุงเว็บไซต์ "สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ปรับปรุงเว็บไซต์ "สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต"
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องใช้บริการเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมฝึกอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0928

ตัวชี้วัด : 3.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **