ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50240000-3549

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

36

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 36

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825-26

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร กำลังประสบปัญหาในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการมูลฝอยซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากขยะมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรทำให้กรุงเทพมหานคร ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยเป็นเงินจำนวนมาก และมีปัญหาพื้นที่สำหรับการฝังกลบ มีน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนรู้จัก คัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะพิษ โดยขยะเศษอาหารเป็นขยะสดที่เน่าเสียย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ที่ได้จากการทำสวน เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็วโดยการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นขยะหอมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การแพร่ของเชื้อโรคลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดการ และเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย และลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 27 ชุมชน และสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-02-23)

36.00

23/02/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนร่วมใจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-26)

29.00

26/01/2564 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ชุมชนรุ่งเรือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-22)

22.00

22/12/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : เข้าดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ แปรรูปขยะเศษอาหาร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3549

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3549

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.69

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **