ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50240000-3551

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825-26

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีประชาชนอย่างหนาแน่น เป็นศูนย์กลางความเจริญ มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชน รวมถึงชุมชนต่างๆ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่และชุมชน การจัดเก็บมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ อาจมีขยะมูลฝอยหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีความสะอาดและมึความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาด ลดและคัดแยกมูลฝอย 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้ 3. เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในชุมชนพื้นที่ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดังนี้ 1. ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 3 คน 3. ชุมชนวัดสน จำนวน 1 คน 4. ชุมชนวัดสน จำนวน 1 คน 5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 จำนวน 1 คน 6.ชุมชนประคองมิตร จำนวน 1 คน 7.ชุมชนรุตนะจีนะ จำนวน 2 คน 8. ชุมชนแจงร้อน จำนวน 1 คน 9 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-02-23)

47.00

23/02/2564 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 24,750.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 49, 500.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3551

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3551

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.69

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **