ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) : 50240000-3556

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

36

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 36

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825-26

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จะดำเนินการการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่นกลิ่นรบกวน และน้ำเน่าเสีย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นต้น การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ตามหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยต้องมีส่วนร่วมในการคิด ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ตามแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เพื่อสร้างวินัยประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บ ทำลาย และเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3.1.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3.1.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และให้ควาร่วมมือในการลดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ขยายเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตเพิ่ม จำนวน 2 ชุมชน (อยู่ระหว่างสำรวจ) 3.2.2 ตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อกระตุ้น ติดตามและสำรวจรักษาความยั่งยืนชุมชนเดิมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบุญมาก 2.ชุมชนรุ่งเรือง 3.ชุมชนสถาพร 4.ชุมชนหมู่7ราษฎร์บูรณะ 5.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 6.ชุมชนวัดสน 7.ชุมชนแจงร้อน 8.ชุมชนรุ่งอรุณ 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 10.ชุมชนรัตนจีนะ 11.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 13.ชุมชนเบอร์ลี่ 14.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-02-23)

36.00

23/02/2564 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนร่วมใจ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-01-26)

29.00

26/01/2564 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ชุมชนรุ่งเรือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-22)

22.00

22/12/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3556

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3556

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.69

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **