ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำนักงานเขตปลอดขยะ : 50240000-3557

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2564)

47

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 47

นางสาวรชยา ศรีธนโฆษิต โทร. 6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีพื้นที่ตั้งอาคารสำนักงานเขตประมาณ 1 ไร่เศษ อาคารสำนักงานสูง 11 ชั้น มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทำงานบริเวณชั้น 1, 6, 7, 8, 9, 10 และอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เมื่อมีผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเรียบร้อย จึงจัดให้มีกิจกรรมตั้งถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทภายในสำนักงานเขต เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย รวมถึงมีการรณรงค์ตามกิจกรรมขยะแลกไข่ การนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาแลกน้ำยาอเนกประสงค์ , ต้นกล้าไม้ที่จัดทำโดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทที่กำหนด 2. เพื่อให้บุคลากรและประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกมูลฝอย 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถจัดการมูลฝอยด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการขนถ่ายมูลฝอย 4. เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการคัดแยกมูลฝอยเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดตั้งถังแยกประเภทตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย 1. ถังขยะรีไซเคิล 2. ถังขยะรีไซเคิลไม่ได้ (ขยะทั่วไป) 3. ถังขยะอันตราย 4. ถังขยะเศษอาหาร โดยดำเนินการตั้งวางถังขยะ จำนวน 6 จุด ได้แก่ อาคารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประกอบด้วย 1. บริเวณชั้น 9 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 2. บริเวณชั้น 8 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 3. บริเวณชั้น 7 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 4. บริเวณชั้น 6 (ที่ว่างทางเดินร่วม) 5. บริเวณชั้นล่างภายในสำนักงานเขต ฯ (ที่ว่างหน้าห้อง BSC) 6. อาคารฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ บริเวณชั้นล่าง (ที่ว่างข้างบันไดทางขึ้น ชั้น 2)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-02-23)

47.00

23/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนมกราคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม และประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมในเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนมกราคม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ดำเนินกิจกรรมโดยการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเพื่อแลกไข่ หรือน้ำยาอเนกประสงค์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-27)

8.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.69

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **