ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชุมครู : 50250000-3292

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ ข้าราชการครู ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร คือการประชุม เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป และเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างข้าราชการครูและผู้บริหาร

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษา ซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบโดยได้รับการบำรุงขวัญและกำลังใจในอันที่จะพัฒนางานให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหาร ทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ครู/บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาลได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 - ครู/บุคากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาลมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ด้านปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 400 คน 2. ผู้บริหารและวิทยากร ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และวิทยากรอื่นที่เห็นสมควร ด้านคุณภาพผู้เข้าประชุม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-24)

100.00

24/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-04-23)

80.00

23/4/2562 : กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-22)

65.00

22/3/2562 : กำหนดการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-20)

60.00

20/2/2562 : รอจัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-22)

50.00

22/1/2562 : รอจัดกิจกรรมช่วงเดือนพ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-12-18)

50.00

18/12/2561 : รอดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : กำหนดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดประชุม คือ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดประชุม คือ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการจัดประชุม คือ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมงานพร้อมเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และวิทยากร เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมงานพร้อมเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และวิทยากร เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามโครงการสัมมนาข้าราชการครู ประกอบด้วย การบรรยาย, การอภิปราย, การตอบปัญหา และการประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 ณ สถานที่ภายในพื้นที่ เขตดอนเมือง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3292

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3292

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **