รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5025-0847

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
87.35
100.0000
100 / 100
3
87.35
100.0000
100 / 100
4
87.35
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการสอบ O-NET วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) เพื่อวัดความรู้เเละความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้เเก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละสังคมศึกษา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา โดยนำผลคะเเนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะเเนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้นป.6 เเละ ม.3) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา ตามข้อ 1 มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร้จของหน่วยงาน คือ ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน หารด้วยจำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด