ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50250000-3294

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง วรรคสอง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพภายในโดยการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ดังกล่าวแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้มีการประกาศใช้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบและประกาศให้สถานศึกษาทราบ สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด โดยมีฝ่ายการศึกษารับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินการโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตดอนเมืองต่อไป

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สถานศึกษาของสำนักงานเขตดอนเมืองมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 2 เพื่อให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 3.3.1 สถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตดอนเมือง 3.3.2 พัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่ฝ่ายการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านการประเมินผล โดยจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ ด้านคุณภาพ 3.2.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 3.2.2 สำนักงานเขตดอนเมือง มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-08-23)

100.00

23/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-22)

75.00

22/7/2562 : รอดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-20)

70.00

20/6/2562 : รอโรงเรียนดำเนินจัดการประชุมให้ครบทั้ง 4 ครั้งภายในเดือนกันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-24)

65.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-23)

65.00

23/4/2562 : รอดำเนินการช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-03-22)

65.00

22/3/2562 : รอดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-20)

60.00

20/2/2562 : รอจัดกิจกรรมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-22)

50.00

22/1/2562 : รอจัดกิจกรรมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-12-18)

50.00

18/12/2561 : สำนักการศึกษาได้ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินการให้ทุกสำนักงานเขตทราบเรียบร้อยเเล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : รอดำเนินกิจกรรมช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:เสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **