ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50250000-3297

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นสำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขตที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับครอบครัวและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนพิธี 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทเด่นชัด ในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. สำนักงานเขตดอนเมืองมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์ 2. เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ฯ ใกล้บ้านพักที่อยู่อาศัย ด้านคุณภาพ 1.เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 2.วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3. เด็ก และเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะมีผลพัฒนาการ ด้านจิตพิสัยสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-23)

90.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยโรงเรียนวัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-07-22)

75.00

22/7/2562 : ดำเนินการโดยรร.วัดดอนเมือง อยู่ระหว่างทำการจัดกิจกรรมช่วงวันเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-20)

70.00

20/6/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยโรงเรียนวัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-24)

65.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยรร.วัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-23)

65.00

23/4/2562 : เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-22)

60.00

22/3/2562 : อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยรร.วัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-20)

50.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยรร.วัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-22)

40.00

22/1/2562 : อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยรร.วัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-12-18)

40.00

18/12/2561 : ดำเนินการโดยรร.วัดดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : กำลังขออนุมัติแผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอของบประมาณและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานกับสำนักงานเขตในการจัดส่งผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน (เฉพาะโรงเรียน- ที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์) ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานกับเจ้าอาวาสที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ ขอความร่วมมือให้จัดส่งพระธรรมวิทยากรให้การอบรมนักเรียนและเยาวชน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **