ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินศูนย์วิชาการเขต : 50250000-3299

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการ เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้น ๆ สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดอนเมืองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอน ให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. เป้าหมายด้านปริมาณ -ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต ในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงานให้กับข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัด -ให้มีการประชุม สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปีละ 1 ครั้ง -ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง 2. เป้าหมายด้านคุณภาพ - ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา - สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดจะได้ใกล้เคียงกันด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-02-20)

100.00

20/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-01-22)

80.00

22/1/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยเเล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ในหัวข้อ การเตรียมพร้อมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-12-18)

40.00

18/12/2561 : รอดำเนินการช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ การประกันคุณภาพภายใน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : รอดำเนินกิจกรรมช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน และพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขต
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมอบรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ให้ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตประจำปี เพื่อปรับปรุงศูนย์วิชาการเขต
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดตั้งคณะกรรมการ ทำการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการประเมิน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **