ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50250000-3303

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่ง จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง ว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2 เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3 เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และป.6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 4,507 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-04-23)

100.00

23/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-03-25)

70.00

25/3/2562 : รอโรงเรียนวัดดอนเมืองทำเรื่องเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-02-20)

65.00

20/2/2562 : ทุกโรงเรียนดำเนินการสอนว่ายน้ำเเก่นักเรียนป.3 เรียบร้อยเเล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-01-22)

60.00

22/1/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-12-18)

50.00

18/12/2561 : ทุกโรงเรียนดำเนินการสอนว่ายน้ำเเก่นักเรียนป.3 เรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : อยู่ระหว่างเช็คจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำนักงานเขตขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:สำนักงานเขตดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตสรุปจำนวนนักเรียนที่จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกเพื่อดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดชุดว่ายน้ำ ให้สำนักการศึกษาเป็นผู้ขออนุมัติในภาพรวม
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 ว่ายน้ำเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2562
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำจำนวน 20 ชั่วโมง/หลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนสรุป และรายงานผลพร้อมภาพถ่าย ให้สำนักงานเขตทราบภายในเดือน กันยายน 2560
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **