ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50250000-3306

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนชุมชน และความต้องการของเยาวชน โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญ ทำให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะยุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 2.เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3.เพื่อให้ยุวกาชาด เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 4.เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 5.เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ -ยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมืองร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน 38 คน ด้านคุณภาพ -สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียนตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-25)

100.00

25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-02-20)

70.00

20/2/2562 : ดำเนินโครงการเรียบร้อยเเล้วโดยรร.เปรมประชา รอรร.ส่งเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-01-22)

70.00

22/1/2562 : ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยเเล้ว โดยรร.เปรมประชา อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-12-18)

60.00

18/12/2561 : รอดำเนินการเข้าร่วมพิธีในเดือนมกราคม 2562 โดยรร.เปรมประชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : รอดำเนินในเดือนมกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:โอนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการจัดงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **