ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50250000-3308

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ์คำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของโรงเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนได้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของสำนักงานเขต ค่าวัสดุสนับสนุนส่งเสริมกีฬานักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสำนักงานของสำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและ มีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง 3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ 4. เพื่อการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 6. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ 1.1 มีนักเรียนร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาจำนวน 8,516 คน ผู้ร่วมกิจกรรมกรรมการตัดสิน จำนวนประมาณ 170 คน 1.2 ชนิดกีฬานักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา ดังนี้ - ฟุตบอล (ชาย) - บาสเกตบอล - วอลเลย์บอล - เทเบิลเทนนิส - เปตอง - เซปักตะกร้อ - ว่ายน้ำ - แบดมินตัน - กรีฑา - ฟุตซอล (ชาย) - ยิมนาสติกลีลา - ลีลาศ - กอลฟ์ - วอลเลย์บอลชายหาด - เทควันโด - มวยไทยสมัครเล่น - ฟุตบอล (หญิง) - ฟุตซอล (หญิง) - หมากกระดาน - เทนนิส (สาธิต) 2.ด้านคุณภาพ 2.1.นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 2.2.นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-23)

90.00

23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าเสื้อกีฬาเเละค่าน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-22)

85.00

22/7/2562 : ดำเนินการจัดการเเข่งขันกีฬาระดับเขตเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-19)

80.00

19/6/2562 : ดำเนินการจัดการเเข่งขันระดับเขตเรียบร้อยเเล้วตั้งเเต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-24)

75.00

24/5/2562 : 24 พ.ค. 62 มีการประชุมสรุปการเเข่งขันระดับเขต เเละจะดำเนินการเเข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 15 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-23)

70.00

23/4/2562 : การเเข่งขันระดับเขตจะดำเนินการเรียบร้อยในวันที่ื 30 มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-22)

60.00

22/3/2562 : กำหนดจัดการเเข่งขันกีฬาระดับเขตในเดือนมิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-20)

50.00

20/2/2562 : นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหารือถึงเเนวทางการดำเนินงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-01-22)

50.00

22/1/2562 : รอจัดการประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเดือนพ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-12-18)

50.00

18/12/2561 : รอดำเนินการช่วงเดือนมกราคม 2562 โดยฝ่ายการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-11-22)

40.00

22/11/2561 : รอดำเนินกิจกรรมช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-18)

20.00

18/10/2561 : อนุมัติเงินงวดเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ และประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาวางแผนการแข่งขัน กำหนดหลักเกณฑ์การเข่งขันและจัดทำระเบียบการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาอุปกรณ์การแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดชนิด ประเภท ของกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:กำหนดการแข่งขันพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาแต่ละชนิด ประเภท ที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเข้า แข่งขันในระดับกลุ่มสำนักงานเขต จนถึงรอบชิงชนะเลิศให้ครบทุกชนิด ประเภท รายละเอียดได้กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0847

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **