ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(สายตรวจตู้เขียว) : 50250000-3338

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายขจร เสือนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ โทร.5323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี มีเส้นทางคมนาคมที่สลับซับซ้อน มีซอยเปลี่ยว และที่รกร้าง ทำให้มีผู้กระทำผิดสามารถใช้เป็นที่หลบซ่อนและหลีกหนีการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และได้พิจารณากำหนดจุดเสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

50250900/50250900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขต 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 4.เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1.ลดการเกิดและป้องกันปัญหาอาชญากรรม 2.เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายประจำเดือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยวันละ3ครั้งต่อวันต่อจุด(รวมเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืน) และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่กลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานสำนักเทศกิจทุกสิ้นเดือน การปฏิบัติตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-21)

95.00

21/8/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บริเวณซอยเปลี่ยว สะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนสาธารณะ ฯลฯ ในช่วงเวลากลางวันวันละ 2 ครั้ง และช่วงเวลากลางคืนอีก 1 ครั้ง ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ รวมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ พร้อมรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น สิ้นเดือนรายงานสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-23)

85.00

23/7/2562 :จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจตราจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น บริเวณสวนสาธารณะ สะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ วันละ 3 ครั้ง ในเวลากลางวัน 2ครั้ง ตามโครงการสายตรวจตู้เขียว และเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนออกตรวจตราอีก 1ครั้ง ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยการให้บริการกับผู้ที่กลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน โดยอาสาพาส่งถึงบ้านหรือให้ความสะดวกในพาเดินข้ามสะพานลอยในช่วงเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-20)

75.00

20/6/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บริเวณจุดเสี่ยงเช่น สวนสาธารณะ ป้ายรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ วันละ 2 ครั้ง และให้เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดกลางคืนตรวจตราอีก 1 ครั้ง ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยการบริการให้ความสะดวกกับประชาชนที่กลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน มีการรายงานผลปฏิบัติงานทุกวันพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ทุกสิ้นเดือนรายงานสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-21)

65.00

21/5/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยและตู้เขียวตามจุดที่รับผิดชอบอย่างน้อยวันละ2ครั้ง และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่กลับบ้านในเวลากลางคืนตามจุดซอยเปลี่ยวหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-22)

60.00

22/4/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บริเวณสวนสาธารณะ ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย ฯ วันละ 3 ครั้ง รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยง และจัดเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนออกตรวจตราด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-03-20)

55.00

20/3/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2562 เช่นบริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม สวนหย่อมสาธารณะ ฯลฯ วันละ 3 ครั้ง กลางวัน 2 ครั้ง และกลางคืน 1 ครั้ง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และกิ่งไม้ต้นไม้ที่บดบังกล้องวงจรปิด พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-02-20)

45.00

20/2/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่น บริเวณสวนหย่อม ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย ฯล ตรวจสอบกล้อง CCTV และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (เจ้าหน้าที่ชุดกลางคืน) และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-27)

35.00

27/1/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจๆจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยออกตรวจวันละ3ครั้ง/วัน/จุด ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-21)

25.00

21/12/2561 :จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย และจุดที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม เช่นบริเวณสะพานลอยฯ ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนสาธารณะ ฯล โดยออกตรวจวันละ 2 ครั้งต่อจุด และออกตรวจในเวลากลางคืนอีกหนึ่งครั้ง รวมเป็นวันละ 3 ครั้ง รวมทั้งโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และการออกกวดขันมิให้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และรายงานผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-20)

15.00

20/11/2561 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร่วมทั้งตรวจสอบกล้องcctvบริเวณจุดเสี่ยงและจุดที่มีการติดตั้งตู้เขียว วันละ2เวลา เช่น สะพานลอย สวนสาธารณะ ป้ายรถโดยสารประจำทาง โดยจัดชุดสายตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญ๙าทราบตามลำดับชั้นทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2561 : จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียวเช่นสะพานลอยป้ายรถโดยสาร ตึกร้าง อาคารร้าง สวนสาธารณะ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สายตรวจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยบันทึกเหตุการณ์และลงเวลาตรวจวันละ2ครั้งต่อวันต่อจุด
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดปัญหาความเดือดร้อน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3338

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3338

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **