ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (SChool Care) : 50250000-3339

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายขจร เสือนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ โทร.5323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ สนับสนุนด้านการจราจรและร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนจะมีการรับ-ส่ง นักเรียนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีน้อยสำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ทำจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

50250900/50250900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตมีความสะดวกปลอดภัย 2.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและรักษาวินัยจราจร

เป้าหมายของโครงการ

1.มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการอำนวยการจราจร ดูแลการหยุดรถและข้ามถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้าสถานศึกษา 2.เป็นการเพิ่มความปลอดภัยและรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง5แห่ง ที่กำหนดไว้ วันละ2เวลา เช้าและเย็นรวมทั้งรายงานผลปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกวัน และทุกสิ้นเดือนรายงานสำนักเทศกิจ การปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นเป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-21)

95.00

21/8/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนพหลโยธิน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนวัดดอนเมือง โรงเรียนประชาอุทิศ และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ วันละ 2 เวลา ช่วงเช้า และช่วงโรงเรียนเลิก พร้อมทั้งรายงานผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-23)

85.00

23/7/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนพหลโยธิน โรงเรียนวัดเวฬุฯ โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ วันละ 2 เวลา ช่วงเช้าและเย็น และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-20)

75.00

20/6/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน2562 ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าร.ร.วัดดอนเมือง ร.ร.พหลโยธิน ร.ร.ประชาอุทิศ ร.ร.วัดเวฬุวนาราม และ ร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ วันละ 2 เวลา ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบพร้อมภาพถ่ายทุกวันทำการ และในทุกสิ้นเดือนรายงานสำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-05-21)

65.00

21/5/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันละ 2 เวลา เช้าก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-22)

60.00

22/4/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนเมษายน2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ในช่วงเวลาเช้าและเย็น พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-03-20)

55.00

20/3/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ประจำเดือนมีนาคม2562 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดดอนเมือง โรงเรียนวัดเวฬุฯ โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนพหลโยธิน และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นช่วงเลิกเรียน พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-02-20)

45.00

20/2/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 5 แห่ง ในช่วงเวลาเร่งด่วน ร.ร.พหลโยธิน ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ร.ร.วัดดอนเมือง ร.ร.ประชาอุทิศ และร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ วันละ 2 เวลา และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-27)

35.00

27/1/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเข้าและเย็น ประจำเดือนมกราคม 2562 บริเวณหน้าโรงเรียนพหลโยธิน โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-21)

25.00

21/12/2561 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าร.ร.พหลโยธิน ร.ร.วัดเวฬุวนาราม ร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ ร.ร.วัดดอนเมือง และ ร.ร.ประชาอุทิศ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น และรายงานผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นพร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-20)

15.00

20/11/2561 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและอาสาพาน้องข้ามถนน ในช่วงเวลาเช้าและเย็น จำนวน 5 โรงเรียน เช่น ร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ ร.ร.พหลโยธิน ร.ร.ประชาอุทิศ ร.ร.วัดดอนเมือง และร.ร.วัดเวฬุวนาราม และรายงานผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-22)

10.00

22/10/2561 : จัดทำโครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน(school care) และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **