ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50250000-3369

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนภสร กันหาชาติ โทร. 5341

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการตรวจสอบ ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณศุข รวมทั้งดูแล สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตดอนเมืองได้เห็นความสำคัญด้านการสุขาภิบาลอาหาร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน อาหารไม่มีการปนเปื้อน และเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย และเป็น "มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน"

50250400/50250400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหาร ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตดอนเมืองมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและได้รับบริการที่ดี 2.เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการอาหาร พื้นที่เขตดอนเมือง 3.เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซ์้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน และสถานบันต่าง ๆ ในการดำเนินโครางการฯ ในรูปแบบและในโอกาสต่าง ๆ 5.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 6.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาาหรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 จากจำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อน*100/ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ทำการตรวจวิเคราะห์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-24)

100.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ๑. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการ ตลาด 6 แห่ง ๒ ร้านอาหาร 7 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดล โพลาร์ และตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 230 ตัวอย่าง ๓.ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหารเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 13 แห่ง ๔.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ๒๗5 ราย คิดเป็น 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-04-23)

95.00

23/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...๑. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการ ตลาด ๓ แห่ง ๒. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดล โพลาร์ และตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน ๑๑๘ ตัวอย่าง ๓.ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหารเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ๔.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ๒๗๗ ราย คิดเป็น ๙๙.๖๔ %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.95 (2019-03-22)

93.95

22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 3 ราย สถานที่สะสมอาหาร 4 ราย ตลาด 7 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 137 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 264 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-22)

50.00

22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 5 ราย สถานที่สะสมอาหาร 28 ราย ตลาด 7 ครั้ง 2.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 246 รายคิดเป็น 87.23 % 3.ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 39 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-23)

40.00

23/1/2562 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 19 ราย สถานที่สะสมอาหาร 5 ราย ตลาด 4 แห่ง 2. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา 20,000.-บาท 3. ค่าดำเนินกิจการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 5,000.-บาท 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 206 รายคิดเป็น 73.57 % 5. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 28 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-21)

30.00

21/12/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-26)

15.00

26/11/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-25)

5.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 27 ราย สถานที่สะสมอาหาร 14 ราย ตลาด 6 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 653 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีฯ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนผู้บริโภคทั่วไป
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการงาน ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0870

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
93.95

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **