ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50250000-3379

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอำนวย เจริญชัยสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329-30

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมือง มีการเพิ่มขึ้นของบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน และบ้านจัดสรรตลอดจนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น รวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองและสถานประกอบการจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ในปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมืองมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปริมาณ 210 ตันต่อวัน ในจำนวนที่มีปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 80 กิโลกรัม มูลฝอยอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง และในปัจจุบันประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในการนี้สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย” โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอันตราย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทั้งในครัวเรือนและในสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างไม่ถูกวิธีรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตดอนเมือง

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย 2. เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย นำไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท และสะดวกต่อการจัดเก็บ มูลฝอยของเจ้าหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 5,220 กิโลกรัม 30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 2,600 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-15)

95.00

15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 4,580 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-19)

90.00

19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,890 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-17)

80.00

17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,400 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-16)

70.00

16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,470 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-18)

60.00

18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 2,170 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-19)

50.00

19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 760 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-20)

40.00

20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายพร้อมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายได้ 1,140 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-16)

30.00

16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - คัดแยกขยะอันตรายได้ จำนวน 1,450 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-20)

20.00

20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,110 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-21)

10.00

21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,530 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-26)

5.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือถึงสถานศึกษาในพื้นที่เขตดอนเมือง ขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตราย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป ใส่ถุงแยกทิ้ง ตามเวลาที่นัดหมาย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนในการลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตราย
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยดำเนินการจัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **