ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50250000-3405

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

น.ส.ศุภิสรา รัตนเพ็ชร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นแนวทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครที่จะช่วยให้ประชาชน มีอาชีพมีงานทำ การส่งเสริมอาชีพจะเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพของตนให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตดอนเมืองยังมีประชาชนที่ประกอบอาชีพ การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ไม้ผล สวนผักและยังมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ ชุมชนที่มีเวลาว่างและสนใจเทคโนโลยีการเกษตร และเขตดอนเมืองมีศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรเขตดอนเมือง จำนวน 1 ศูนย์ มีหน้าที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสาธิตพัฒนา ด้านการเกษตรของเขตดอนเมือง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ ดังนั้น การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตดอนเมือง เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรและชุมชนมีแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อนำ ความรู้มาปรับใช้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเขตดอนเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร 2 เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนได้มีแนวทางพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรเขตดอนเมืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตดอนเมือง จำนวน 12 ครั้งจำนวน 11 คน 2 จัดทำแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษในแปลง ในกระถางและวัสดุเหลือใช้ 3 จัดการเผยแพร่การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 4 กลุ่มเกษตรกร เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ชุมชนสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 -ได้คืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 93.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างพิจารณาจะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 7 ในเดือนเมษายน 2563 หรือไม่ -ได้คืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 94.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 17 มีนาคม ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 91.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 5 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 มกราคม 25623 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 89.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิการยน 2562 เรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 88.33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1 -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 94.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว -จะดำเนินการจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0910

ตัวชี้วัด : (06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 6.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **