ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชุมครู : 50250000-3410

สำนักงานเขตดอนเมือง

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพวิธีหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ ข้าราชการครู ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการครู ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร คือการประชุม เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป และเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างข้าราชการครูและผู้บริหาร

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษา ซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบโดยได้รับการบำรุงขวัญและกำลังใจในอันที่จะพัฒนางานให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการ ตลอดจนหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหาร ทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ครู/บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาลได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 - ครู/บุคากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาลมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ด้านปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 400 คน 2. ผู้บริหารและวิทยากร ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นักวิชาการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และวิทยากรอื่นที่เห็นสมควร ด้านคุณภาพผู้เข้าประชุม จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : รอดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อเชิญวิทยากรบรรยาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเตรียมงานและประสานงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การดำเนินการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0898

ตัวชี้วัด : (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **