รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา : 5025-0898

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
67.90
0.0000
0 / 0
4
67.90
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เเจ้งเเนวทางการดำเนินการให้โรงเรียนรับทราบเเล้ว กำหนดการสอบ o-net วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลคะเเนนการสอบจากสำนักการศึกษา เบื้องต้นมีการเเจ้งเรื่องรร.ที่มีคะเเนนสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 4 โรงเรียน ได้เเก่ รร.บำรุงรวิวรรณวิทยา รร.ประชาอุทิศ รร.พหลโยธิน รร.วัดดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะเเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเพิ่มขึ้น 67.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะเเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเพิ่มขึ้น 67.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา - มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา โดยนำผลคะเเนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะเเนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้นป.6 เเละ ม.3) โดยนำร้อยละความสำเร็จรายวิชา ตามข้อ 1 มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร้จของหน่วยงาน คือ ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน หารด้วยจำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด