ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50250000-3411

สำนักงานเขตดอนเมือง

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาหนึ่งในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) การเรียนการสอนลูกเสือ-ยุวกาชาด จะสัมฤทธิ์ผล ได้นั้น จะต้องมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรการปกครองและ วิชาชีพพิเศษ พ.ศ. 2539 ให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีนิสัยในการสังเกตจดจำ รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง เสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ไม่เห็นแก่ตัว มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมประจำใจ และสามารถเป็นผู้นำและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน และเยาวชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางสำนักงานเขตดอนเมืองมีความตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมืองทั้ง 6 โรงเรียน

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี 2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะตามหลักสูตรลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรม 3 เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ-ยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาดที่โรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ฝึกอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 240 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 6 โรงเรียน ด้านคุณภาพ - ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนได้เป็นอย่างดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : รอดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:คัดเลือกนายหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เพื่อเข้าอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0898

ตัวชี้วัด : (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **