ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินศูนย์วิชาการเขต : 50250000-3414

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการ เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้น ๆ สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดอนเมืองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอน ให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. เป้าหมายด้านปริมาณ -ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต ในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงานให้กับข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัด -ให้มีการประชุม สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปีละ 1 ครั้ง -ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปีละ 1 ครั้ง 2. เป้าหมายด้านคุณภาพ - ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา - สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดจะได้ใกล้เคียงกันด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-28)

100.00

28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 :จัดกิจกรรมเรียบร้อยเเล้วในวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ ในหัวข้อ coding พื้นฐานการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : กำหนดการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ดำเนินการโดยฝ่ายการศึกษา ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : รอดำเนินการในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อเชิญวิทยากรบรรยาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเตรียมงานและประสานงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การดำเนินการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:การประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0898

ตัวชี้วัด : (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.9000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.90

100 / 100
4
67.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **