ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50250000-3421

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผักและผลไม้ที่ซื้อขายในท้องตลาดปัจจุบันมักจะมีสารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตและมีสารกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างในผักและผลไม้ ดังที่มีก่อเกิดขึ้นเป็นประจำต่อมาภายหลัง จึงมีความคิดที่จะปลูกพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ เช่น ผักกางมุ้งหรือใช้พืชสมุนไพรในการกำจัดแมลง แทนสารเคมีและเผยแพร่แก่เกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งรับผิดชอบ เรื่องโครงการอาหารกลางวัน ได้ทดลองปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ เพื่อใช้ประกอบอาหาร จะเป็นการเสริมประสบการณ์ในวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพโดยตรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้อีก

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปลูกผักสวนครัวตามวิธีธรรมชาติ 2 เพื่อนำผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษมาประกอบอาหาร 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจการเกษตร 4 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนในการผลิตผักไร้สารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - พัฒนาพื้นที่การเกษตรโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ - พัฒนาบุคลากรดำเนินกิจกรรมเกษตร - อบรมครูเกษตร (คณะกรรมการการเกษตร) - ประชุมสัมมนาทางวิชาการ - ผลิตเอกสารสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ในการทำเกษตร 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารจากผักสวนครัวที่ไร้สารพิษ 2.2 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการปลูกพืชผักสวนครัวครบวงจรไร้สารพิษ ธุรกิจการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างถูกต้อง 2.3 โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-31)

100.00

31/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : รอดำเนินโครงการในเดือนมีนคาม 2563 โดยรร.บำรุงรวิวรรณวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : ดำเนินการโดยรร.บำรุงรวิวรรณวิทยา ช่วงเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : รอดำเนินการในภาค 1/2563 โดยรร.บำรุงรวิวรรณวิทยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ดำเนินการโดยรร.บำรุงรวิวรรณวิทยา เเละจะดำเนินโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : รอดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยรร.บำรุงรวิวรรณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0898

ตัวชี้วัด : (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.90

100 / 100
4
67.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **