ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50250000-3427

สำนักงานเขตดอนเมือง

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย โทร 5332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติโดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการ เดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่นการทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50250700/50250700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2.แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3.เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 4.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณใกล้เคียง 5.เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียน 6.เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือ เนตรนารี ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 40 คน ด้านคุณภาพ - ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทุกโรงเรียน ตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม - ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทุกระดับเห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : รอดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยรร.บำรุงรวิวรรณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนดำเนินการซ้อม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการซ้อมใหญ่ 1 วัน และพิธีทบทวนจริง 1 วัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0898

ตัวชี้วัด : (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **