ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3446

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสิริภัทร ดำริห์ (5308)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ โดยศักยภาพของบุคลากรนั้น จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากร จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตดอนเมืองจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาด้านการพัฒนาองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร ให้มีความรู้ในทุกๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ มีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการให้บริการในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหานครแห่งเอเชีย และเป็นโครงการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิผลสูงขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 2. เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 3. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจะัดสัมมนาด้านการพัฒนาองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 176 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดัอำนวยการสูงลงมา จำนวน 123 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 43 คน 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-29)

100.00

29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยเบิกค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 211,400 บาท 3. ค่าเช่าที่พัก 113,700 บาท 4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 97,600 บาท 5. ค่าวัสดุ 7,353.50 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-15)

50.00

15/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ประสานวิทยากร - ดำเนินการจัดสัมมนาในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : เตรียมขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **