ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ : 50250000-3468

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุดารัตน์ ภูโปร่ง (5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตดอนเมือง ฝ่ายโยธา จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนา และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตดอนเมืองให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 84 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ค่ายานพาหนะ 135,200.-บาท ค่าอาหาร 213,200.-บาท ค่าที่พัก 123,000.-บาท ค่าวิทยากร 6,000.-บาท ค่าเครื่องเขียน วัสดุ อุปกรณ์ 3,751.-บาท รวมทั้งสิ้น 481,151.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดสัมมนาตามโครงการฯในวันที่ 23-26ม.ค.2563 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานและจัดทำฏีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสาร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศ ประสานติดต่อขอวิทยากร และสถานที่ศึกษาดูงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพร้อมจัดทำประมาณราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศแผนการดำเนินการขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด/ประกาศแผนการดำเนินการโดยประกาศขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ได้ตัวผู้รับจ้าง/ทำสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ผู้รับจ้างส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/ตั้งฎีการเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3468

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3468

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **