ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50260000-3375

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

8.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.00

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านสังคม

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน 1.2 อาสาสมัครวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน 2. สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000.-บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,275.-บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 766.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30
สิ้นสุด :2021-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **