ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50260000-3377

สำนักงานเขตจตุจักร : (2564)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดตั้งสภาเยาวชนเขตจตุจักร ประกอบด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกสภาเยาวชนในพื้นที่เขต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่เขตจตุจักร ให้มีความเข้มแข็ง และมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเยาวชนสำนักงานเขตจตุจักรให้เข้มแข็ง 2. เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายเยาวชนในชุมชน และเยาวชนในพื้นที่เขตจตุจักร ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีภาวะผู้นำที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัคร 1 ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานประจำสำนักงานและกิจกรรมของสภาเยาวชนเขตจตุจักร 2. จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนและสมาชิกสภาเยาวชน 3. จัดกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชนเขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : จัดหาอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาฯ
:65%
เริ่มต้น :2020-11-01
สิ้นสุด :2020-11-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมพิเศษ
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **