ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50270000-3130

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสุวิมศิรินภา หวังพิทักษ์ 0-2539-8247

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาจำเป็นต้องมีการวางแผน ระดมความคิดและกำหนดแผนงาน ไว้ให้สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อจะได้ดำเนินทางในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน อันจะนำไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงานของแต่ละปีนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และนโยบายที่กำหนด ทั้งในระดับชาติ ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตและระดับโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนองรับกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทำงานร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนงานแก่กัน ทุกฝ่ายจะต้องประสานสามัคคีมีความเข้าใจตรงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะต้องดำเนินไปในทิศทางใด อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังอย่างไร ดังนั้นในทุก ๆ ปีของต้นปีการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังได้จัดให้ผู้บริหารการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต ได้มาพบปะกับครูเพื่อให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ทุกคนมุ่งหวังไว้

50270700/50270700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับฟังนโยบายจากผู้บริหารระดับกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต 2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างครูกับผู้บริหารโรงเรียน และกับเพื่อนครูด้วยกันเอง

เป้าหมายของโครงการ

1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวน 277 คน เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และรับฟังนโยบายด้านการศึกษาระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าว มีความเข้าใจตรงกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการในทิศทางและแนวทางที่ถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-03)

10.00

31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-24)

45.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-22)

45.00

รอดำเนินโครงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (รอดำเนินการช่วงเปิดเทอม ตามมติ ครม.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-01)

40.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเดือน พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการภายในเดือน พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ วิชาการเขตลาดพร้าวและผู้เกี่ยวข้องและ จัดทำโครงการฯและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจ หัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
: กำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ และจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3130

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3130

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0833

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 50
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **